FORGOT YOUR DETAILS?

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ И ИНФОРМИРАНОСТ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ ОТ КА КЛИМА ЕООД

За попълване на контактната форма или създаване на регистрация на  интернет страницата www.kaclima.com е необходимо да предоставите Ваши лични данни.

Моля, след като прочетете внимателно предоставената по-долу информация, да решите дали да предоставите Вашето доброволно, информирано и изричното съгласие КА КЛИМА ЕООД  да обработва личните Ви данни.

I. ДЕФИНИЦИИ

1.1.“Лични данни” са всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни”); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице”.

1.2.„Обработване на лични данни“: всяко действие или съвкупност от действия, които Дружеството извършва по отношение на личните данни с автоматични или неавтоматични средства (така напр. събиране, записване, организиране, групиране, съхраняване, адаптиране, актуализиране или коригиране, изменение, възстановяване, консултиране  употреба, разкриване чрез предаване или предоставяне, разпространяване, комбиниране, блокиране, заличаване, унищожаване и др.).

II. ОСНОВАНИЕ И ЦЕЛИ ЗА СЪБИРАНЕ, ОБРАБОТВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ.

 

2.1.КА КЛИМА ЕООД, чрез Интернет страницата, събира, съхранява и обработва лични данни на Потребителите само във връзка със своята дейност, съобразено с изискванията на приложимото право и със Закона за защита на личните данни на Република България.

2.2.КА КЛИМА ЕООД  събира и обработва следните лични данни при попълване на контактна форма на интернет страницата  www.kaclima.com  :

 • Име и фамилия;
 • Електронна поща;
 • Адрес;
 • Телефонен номер;
 • Данни от „бисквитки“, предпочитания, онлайн-поведение, местоположение: Задължителни (есенциални) бисквитки, Бисквитки за ефективност и функционалност, Рекламни бисквитки

2.3. КА КЛИМА ЕООД събира тези Ваши лични данни с цел:

 • Идентификация автора на съобщението;
 • Провеждане на пълноценна кореспонденция и адресиране на отговор до автора на съобщението.
 • Личните данни могат да бъдат ползвани за удостоверяване и извършване на комуникация при направени запитвания, предоставяне на рекламно съдържание, статистическа информация за ползване на Интернет страницата, защита на информационната сигурност на Интернет страницата, Обезпечаване предоставянето на услугите на Доставчика.

2.4 Дружеството не ползва и не обработва лични данни, които дават информация за расов или етнически произход, които са свързани със здравето, сексуалния живот, с политически, религиозни, философски убеждения или участия.

2.5.Дружеството е предприело съответни технически и организационни мерки за защита на личните данни,съгласно действащото законодателство в Република България, включително Закона за защита на личните данни.

2.6.С използването на интернет страницата Потребителят се съгласява изрично, че КА КЛИМА ЕООД има право да обработва личните му данни съгласно Общите условия достъпни на  www.kaclima.com

2.7.Потребителят може да иска от Доставчика да коригира, изтрие, ограничи ползването на личните му данни чрез изпращане на електронно съобщение към Доставчика, с ясно изразено желание, до office@kaclima.com;

III. ПРИНЦИПИ ПРИ СЪБИРАНЕ И ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ.

При обработка на лични данни Дружеството спазва следните принципи:

 • Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • Ограничаване целите на обработването;
 • Съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събраните данни;
 • Точност и актуалност на данните;
 • Ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • Цялостност и поверителност на обрабоването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.
 1. I ПРЕДАВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ТРЕТИ СТРАНИ.

 

КА КЛИМА ЕООД не разкрива, продава, обменя или по какъвто и да било друг начин предоставя на трети страни информацията, която Интернет страницата събира през посещенията на Потребителя, освен когато това се изисква съгласно приложимото законодателство и/или от надлежен орган, упълномощен по закон, но винаги при спазване на действащото законодателство в Република България.

V. УВЕДОМЯВАНЕ ПРИ ПРОМЕНИ В НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА

КА КЛИМА ЕООД  си запазва правото да прави изменения и допълнения в настоящата Политика. При извършване на промени в Политиката за защита на личните данни, те ще бъдат своевременно отразявани в нея и предоставяни на разположение на всички заинтересовани лица на официалния уебсайт – www.kaclima.com

TOP